Pridať inzerát     Moje inzeráty | Časté otázky
Online inzercia a video inzeráty pre dom, záhradu, stroje a náradie zdarma.

Všeobecné podmienky

Vymedzenie pravidiel medzi správcom servera (ďalej ako poskytovateľ) a uživateľom on line služieb (ďalej ako uživateľ)
Vymedzenie pravidiel medzi správcom servera (ďalej ako Poskytovateľ) a uživateľom on line služieb (ďalej ako Uživateľ)
Obsah a služby stránky sú chránené autorským zákonom. Nie je dovolené bez vedomia poskytovateľa ich kopírovať, opäť vydať, ďalej ich komerčne rozširovať.

 
Vymedzenie pojmov
 
Poskytovateľ – subjekt zabezpečujúci prevádzku servera Mrbazar.sk (DELTA SERVICES.s.ro., IČO: 47181877, DIČ: 2023792903, 
Karola Adlera 15, Bratislava 841 02, Tel: 00421 0911 88 74 53, mail: admin@mrbazar.sk ) 
 
On line služba – poskytovanie prístupu a komplexné využívanie stránky www.mrbazar.sk
 
Obsah - texty, dáta, obrazový a video materiál, ilustrácie, program, webdizajn je majetkom Poskytovateľa resp jeho zmluvných partnerov a je chránený autorským zákonom. Všetky práva vyhradené.
 
Užívateľ – subjekt, ktorý sa pripojil na stránku, bez rozdielu spôsobu využívania on line službieb a obsahu stránky.
 
Orgán kontroly
Príslušným orgánom kontroly poskytovania služieb je Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.
 
 

Podmienky pre poskytovanie a využívanie služieb


1. Obsah

1.1. Nie je dovolené bez vedomia a písomného súhlasu poskytovateľa obsah kopírovať , opäť vydať a ďalej komerčne rozširovať.


1.2. Publikovanie inzercie je užívateľovi umožnené zo strany prevádzkovateľa bezplatne. Užívateľ je v plnej miere a samostatne zodpovedný za obsah svojich ponúk a všetok obsahový materiál, ktorý publikuje prostredníctvom on line služieb v zmysle platnej legislatívy SR. Užívateľovi nie je dovolené publikovať obsah a akékoľvek informácie, ktoré sú nepravdivé, zavádzajúce, urážlivé, protiprávne, spôsobujúce škodu inému subjektu, nemorálne, nezodpovedajúce tématický poslaniu portálu. Poskytovateľ má právo tento obsah trvalo vymazať a trvalo zablokovať ďalší prístup užívateľa bez nároku na akékoľvek náhradné plnenie zo strany Poskytovateľa. 

1.3. V prípade zistenia chyby v obsahu užívateľa, poskytovateľ ma právo publikovanie celého zadaného obsahu užívateľa zastaviť a písomne vyzvať užívateľa aby obsah opravil. Ak poskytovateľ neobdrží opravený obsah od užívateľa do 30 dní od dátumu písomného zaslania vyzvania, Poskytovateľ ma právo obsah trvalo vymazať bez nároku na akékoľvek náhradné plnenie. Užívateľ je povinný do inzercie vkladať len korektné podklady a aktuálne kontaktné údaje. V prípade ak užívateľ uviedol nepravdivé, neaktuálne kontaktne údaje nie je povinnosťou poskytovateľa písomne vyzvať užívateľa k oprave obsahu. 

1.4. Užívateľovi je dovolené publikovať obsah, ktorý je pravdivý, korektný a dodržuje všetky právne ustanovenia a zákony. Publikovanie obsahu na stránke www.mrbazar.sk je založené na dobrovoľnom zadaní ponuky zo strany užívateľa a dobrovoľnej akceptácií a poskytnutia priestoru zo strany poskytovateľa. 

 
2. Správa dát a reklamácie

2.1. Všetky dáta na stránke, obsah v redakčnom systéme sú v správe Poskytovateľa. Poskytovateľ nemá povinnosť tieto dáta vrátiť Užívateľovi, nie je povinný ich archivovať ani dohliadať na ich aktuálnosť. Poskytovateľ negarantuje bezpečnosť uložených dát a ich stále korektné zobrazovanie.

2.2. Je v záujme užívateľa aby svoj obsah aktualizoval, udržoval korektný a neplatné ponuky vymazal.

2.3. Poskytovateľ nevyžaduje od užívateľov osobné údaje užívateľov. Ak užívateľ poskytne osobné údaje dobrovoľne, považuje sa to za úplný súhlas s ich spracovaním a uverejnením. Od súhlasu môže Užívateľ odstúpiť ak osobné údaje odstráni zo svojej inzercie.
 
2.3. Užívateľ zmazaním svojej inzercie odstupuje od všeobecných podmienok prevádzky servera. Užívateľ berie na vedomie, že posyktovateľ je povinný na požiadanie štátnych kontrolných úradov poskytnúť dostupné informácie o Užívateľovi aj po skončení publikovania inzercie. 
 
2.4. V prípade chyby v prevádzke servera a záujmu o reklamáciu má Užívateľ právo písomne skontaktovať Poskytovateľa servera cez e-mail admin@mrbazar.sk. Je potrebné aby reklamácia obsahovala konkrétny popis chyby resp. reklamovanej skutočnosti.
Poskytovateĺ má povinnosť reklamáciu preveriť a zabezpečiť v prípade chyby servera jej odstránenie alebo navrhnúť postup pre jej vyriešenie. Poskytovateľ reklamácie vybavuje v lehote do 30 dní. Užívateľ si je vedomý, že publikovanie bezplatnej inzercie na stránke www.mrbazar.sk je založené na dobrovoľnom zadaní ponuky zo strany Užívateľa a dobrovoľnej akceptácií a poskytnutia priestoru zo strany Poskytovateľa. 
 
3. Zodpovednosť


3.1. Užívateľ berie na vedomie, že web stránka nenahradzuje právne, finančné, technické resp akékoľvek iné poradenstvo. Poskytovateľ nie je povinný pravdivosť a korektnosť obsahu preverovať. Užívateľ si je vedomý,že publikovaný materiál má len informačnú hodnotu a užívateĺ samostatne zodpovedá za svoje správanie, použitie a spôsob aplikácie informácii v praxi. Prevádzkovateľ stránky nie je taktiež zodpovedný za obsah externých liniek a za obsah diskusných fór a chatov prepojených na tento portál.

3.2. Prevádzkovateľ nemá zodpovednosť za obsah inzerátov, záväzky medzi jednotlivými Užívateľmi spolu navzájom, ktoré môžu vzniknúť na základe predaja a kúpy inzerovaných služieb či tovaru. 
 
3.3. Poskytovateľ nemá zodpovednosť za zneužitie informácií uverejnených v inzercií. 

4. Prevádzka

4.1. Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť a nedáva garanciu nepretržitej dostupnosti, bezporuchového zabezpečenia systému, web stránky a poskytovaných služieb. Poskytovateľ, súčasne týmto deklaruje svoj záujem aby služby boli poskytované korektne, odborne a na kvalitnej profesionálnej úrovni.

5. Zmena pravidiel

5.1. Poskytovateľ má právo tieto všeobecné podmienky meniť. Aktualizované všeobecné podmienky poskytovateľ zverejní 14 dní pred ich platnosťou na stránke www.stavebnystroj.sk Tieto všeobecné podmienky používania strácajú účinnosť dňom ich nahradenia novými všeobecnými podmienkami.

 

O násVšeobecné podmienkyObchodné podmienkyMapa stránkyCookiesKontakt

Created By Kuki's WebSolutions
© MrBazar.sk 2010

Táto stránka používa cookies, pre Váš lepší užívateľský zážitok.
Rozumiem
Viac informácii