Pridať inzerát     Moje inzeráty | Časté otázky
Online inzercia a video inzeráty pre dom, záhradu, stroje a náradie zdarma.

Pridávanie inzerátu

Podanie inzercie na MrBazar.sk je zdarma. Vyplnenie položiek označených hviezdičkou je povinné. Iné položky vyplňte podľa vášho usúdenia tak aby ste poskytli dostatočné informácie o vašom ponúkanom tovare (vybavenia pre dom,dielňu a záhradu, o strojoch a pod.)

 
* Typ inzerátu:
Zvoľte typ inzerátu podľa vašej ponuky alebo dopytu. Napríklad ak tovar (stroje a pod.) predávate, zvoľte prosím "predaj". Ak ponúkate servis zvoľte "servis".
 
* Kategória:
Odporúčame pozorne a správne vybrať kategóriu. Len správne zaradenie inzerátu vám zabezpečí záujem o váš tovar a služby.
 
* Názov kategórie:
 


* Nadpis inzerátu: 
Prosím vyplňte typové označenie stroja napr.: Hilti WSJ 750 ET
 
* Lokalita: 
 
* Popis: 
Prvých 100 znakov sa zobrazí v hlavnej vizitke vašej ponuky. Presný opis vášho stroja vám zabezpečí záujem o tovar. V poli "popis" neuvádzajte kontaktné údaje.
 
Cena: 
 
 
* E-mail:
Na uvedený e-mail vám budu písať záujemcovia o vaše inzerované služby a tovar. E-mailová adresa je chránená proti spamu z tohto dôvodu ju uvádzajte len v tomto poli. Ak ste už na tomto serveri inzerovali tak prosím uveďte e-mail, ktorý ste uviedli pri prechádzajúcej inzercií.
 
* Heslo:
Uvedené heslo vám bude zaslané na e-mail a bude slúžiť k editácií vašich inzerátov. Pokiaľ ste už na tomto serveri zverejňovali inzeráty tak prosím uveďte heslo, ktoré ste uviedli pri vašich prechádzajúcich inzerátoch.
 
* Overenie hesla:
 
* Telefónne číslo:
Uveďte tel. kontakt, ktorý bude uvedený pri vašom inzeráte
 
 
 
 
 
 
 
 
Vymedzenie pravidiel medzi správcom servera (ďalej ako poskytovateľ) a uživateľom on line služieb (ďalej ako uživateľ)

Obsah a služby stránky sú chránené autorským zákonom. Nie je dovolené bez vedomia poskytovateľa ich kopírovať, opäť vydať, ďalej ich komerčne rozširovať.


Vymedzenie pojmov

On line služba – poskytovanie prístupu a komplexné využívania stránky www.mrbazar.sk

Obsah - texty, dáta, obrazový a video materiál, ilustrácie, program, webdizajn je majetkom poskytovateľa resp jeho zmluvných partnerov a je chránený autorským zákonom. Všetky páva vyhradené.

Užívateľ – subjekt, ktorý sa pripojil na stránku, bez rozdielu spôsobu využívania on line službieb a obsahu stránky.


Podmienky pre poskytovanie a využívanie služieb


1. Obsah

1.1. Nie je dovolené bez vedomia a písomného súhlasu poskytovateľa obsah kopírovať , opäť vydať a ďalej komerčne rozširovať.

1.2. Užívateľ je plne zodpovedný za obsah svojich ponúk a všetok obsahový materiál , ktorý publikuje prostredníctvom on line služieb a oslobodzuje od právnej zodpovednosti poskytovateľa v plnej miere. Žiaden subjekt nemá právo žiadať od poskytovateľa odškodnenie alebo uplatňovať akúkoľvek právnu zodpovednosť za publikovaný obsah.

Užívateľovi nie je dovolené publikovať obsah a akékoľvek informácie, ktoré sú nepravdivé, zavádzajúce, urážlivé, protiprávne, spôsobujúce škodu inému subjektu, nemorálne, nezodpovedajúce tématický poslaniu portálu. Poskytovateľ má právo tento obsah trvalo vymazať a trvalo zablokovať ďalší prístup užívateľa. Užívateľ ani žiadna 3 strana nemá nárok na akékoľvek náhradné plnenie alebo odškodnenie zo strany poskytovateľa.

1.3. V prípade zistenia závady v obsahu užívateľa, poskytovateľ ma právo publikovanie celého zadaného obsahu užívateľa zastaviť a písomne vyzvať užívateľa aby obsah opravil alebo aby zaslal opravený obsah poskytovateľovi. Užívateľ je povinný uvádzať len pravdivé a aktuálne kontaktné údaje. V prípade ak užívateľ uviedol nepravdivé, neaktuálne kontaktne údaje nie je povinnosťou poskytovateľa písomne vyzvať užívateľa k oprave obsahu. Ak poskytovateľ neobdrží opravený obsah do užívateľa do 4 týždňov od dátumu písomného zaslania vyzvania, poskytovateľ má právo obsah trvalo vymazať bez nároku na akékoľvek náhradné plnenie alebo odškodnenie zo strany poskytovateľa. V prípade, že užívateľ zareagoval na výzvu o odstránenie závady avšak poskytovateľ považuje odstránenie závady za čiastočné alebo nejednoznačné ma právo poskytovateľ ihneď odstúpiť od publikovania tohto obsahu.

1.4. Užívateľovi je dovolené v zmysle obchodných podmienok publikovať obsah, ktorý je pravdivý, korektný právne, odborne a jazykovo. Publikovanie obsahu na stránke www.mrbazar.sk je založené na dobrovoľnom zadaní ponuky zo strany užívateľa a dobrovoľnej akceptácií a poskytnutia priestoru zo strany poskytovateľa. Nie je povinnosťou poskytovateľa užívateľov obsah akceptovať a publikovať. V prípade neakceptácie obsahu zo strany poskytovateľa užívateľ ani žiadna 3 strana nemá právo vyžadovať od poskytovateľa akékoľvek náhradné plnenie alebo odškodnenie.

1.5. Užívateľ ani žiadna 3 strana nemá nárok požadovat od poskytovateľa úpravy obsahu a on line služieb, odstránenie inzercie, reklamných bannerov, odkazov.


2. Správa dát

2.1. Všetky dáta na stránke, obsah v redakčnom systéme sú v správe poskytovateľa. Poskytovateľ nemá povinnosť tieto dáta vrátiť užívateľovi, nie je povinný ich archivovať ani dohliadať na ich aktuálnosť a ich akokoľvek preverovať. Poskytovateľ negarantuje bezpečnosť uložených dát a korektné zobrazovanie.

2.2. Je v záujme užívateľa aby svoj obsah obsah aktualizoval, neplatné ponuky vymazal. Poskytovateľ má právo písomne požiadať užívateľa o informáciu či ním zadaný obsah je aktuálny, užívateľ má povinnosť na žiadosti poskytovateľa odpovedať. V prípade ak užívateľ uviedol nepravdivé, neaktuálne kontaktne údaje nie je povinnosťou poskytovateľa písomne vyzvať užívateľa k aktualizácií obsahu. V prípade ak užívateľ neodpovedá do 2 mesiacov na žiadosť poskytovateľa, poskytovateľ má právo publikovanie celého užívateľovho obsahu trvalo vymazať bez nároku na akékoľvek náhradné plnenie alebo odškodnenie zo strany poskytovateľa.

2.3. Poskytovateľ neposkytuje získané údaje na marketingové účely 3 stranám. Poskytovateľ nevyžaduje od právnických osôb osobné údaje užívateľov. Ak právnická osoba poskytne osobné údaje dobrovoľne, považuje sa to za súhlas s ich spracovaním a uverejnením. V prípade občianskej inzercie nepodnikateľov sa vyplnenie formulára považuje za súhlas so spracovaním zadaných údajov užívateľa. Užívateľ berie na vedomie, že poskytovateľ negarantuje technickú bezpečnosť správy a zobrazovania dát. V prípade zobrazenia osobných údajov, chybného zobrazenia obsahu, akejkoľvek straty informácií nevzniká žiadne právo užívateľovi ani žiadnej tretej strane na akékoľvek odškodnenie alebo uplatňovanie právnej zodpovednosti. Užívateľ si je vedomý tejto skutočnosti.

Osobnými údajmi sa nepovažujú údaje zo súborov log.files, štatistické informácie o prehliadačoch užívateľov.


3. Zodpovednosť

3.1. Užívateľ berie na vedomie, že web stránka nenahradzuje právne, finančné, technické resp akékoľvek poradenstvo. Poskytovateľ nie je povinný obsah preverovať. Užívateľ si je vedomý,že informácie slúžia len na jeho informovanosť, poskytovateľ a jeho partneri nepreberajú akúkoľvek zodpovednosť za rozhodnutia a správanie užívateľa alebo akejkoľvek 3 strany. Publikovaný materiál má len informačnú hodnotu. Portál www.mrbazar.sk , jeho prevádzkovateľ a ani žiaden z jej partnerov nepreberá žiadnu zodpovednosť za úplnosť, aktuálnosť informácií, prípadne vzniknuté škody, straty, akúkoľvek újmu, ktorá by vznikla akýmkoľvek uplatnením a interpretáciou týchto údajov. Užívateľ a ani žiadna 3 strana nemá právo a nárok na vymáhanie odškodnenia od poskytovateľa a jeho partnerov v žiadnej forme. Prevádzkovateľ stránky a ani žiaden z partnerov taktiež nie je zodpovedný za obsah externých liniek a za obsah diskusných fór a chatov prepojených na tento portál.


4. Prevádzka

4.1. Poskytovateľ nedáva garanciu nepretržitej dostupnosti, bezporuchového zabezpečenia systému, web stránky a poskytovaných služieb. V prípade technických problémov, nekorektného zobrazenia webstránky nemá užívateľ ani žiadna 3 strana právo žiadať odškodnenie od prevádkovateľa v akejkoľvek forme. Poskytovateľ, súčasne týmto deklaruje svoj záujem aby služby boli poskytované korektne, odborne a na vysokej profesionálnej úrovni.


5. Zmena pravidiel

5.1. Poskytovateľ má právo tieto všeobecné podmienky meniť. Aktualizované všeobecné podmienky poskytovateľ zverejní 14 dní pred ich platnosťou na stránke www.mrbazar.sk Tieto všeobecné podmienky používania strácajú účinnosť dňom ich nahradenia novými všeobecnými podmienkami.

O násVšeobecné podmienkyObchodné podmienkyMapa stránkyCookiesKontakt

Created By Kuki's WebSolutions
© MrBazar.sk 2010

Táto stránka používa cookies, pre Váš lepší užívateľský zážitok.
Rozumiem
Viac informácii